Prihlásenie

Základne pravidla výpožičky motocyklov K-moto.

1. Predmetom nájmu sú motocykle vo vlastníctve prenajímateľa
2. Motocykle sú vo funkčnom technickom stave bez závad. Prípadné poškodenia sú uvedené v preberacom protokole ktorí je súčasťou zmluvy o nájme.
3. Nájomcom môže byť len fyzická osoba, ktorá má platné vodičské osvedčenie na riadenie motocykla
4. Nájom vzniká nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom
5. Nájomné je podľa platného cenníka prenajímateľa ak nie je dohodnuté inak.
6. Rezervácia motocyklov sa vykonáva buď cez stránku https://pozicovna.k-moto.sk alebo osobne u daného predajcu vo firme K-moto, Alejová 3, Košice
7. Nájom sa uhrádza do troch dní od potvrdenia rezervácie motocykla v internetovom rezervačnom systéme
8. Motocykel sa považuje za rezervovaný po pripísaní dohodnutej čiastky na účet K-moto a následnom prijatí potvrdzujucého mailu.
9. V prípade neuhradenia nájmu podľa bodu 7. sa rezervácia ruší o čom bude nájomca informovaný mailom.
10. S nájmom sa uhrádza aj finančná zábezpeka podľa platného cenníka prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia motocykla a to v hotovosti alebo rezerváciou na karte.
11. Podrobnosti na uplatnenie zábezpeky sú uvedené v nájomnej zmluve napr. (škody, spoluúčasť v poistnej udalosti, opravy a podobne.....)
12. Škody, alebo neprimerané opotrebenie zistené pri vrátení motocykla budú vyčíslené a odpočítane zo zábezpeky.
13. V prípade že nie je možné stanoviť rozsah poškodenia a výšku škody bude zábezpeka pozdržaná do doby vyčíslenia a zaplatenia škody.
14. Ak je poškodenie väčšie ako spoluúčasť bude započítaná výška spoluúčasti odpočítaná od zábezpeky. Výška spoluúčasti je stanovená v cenníku a je daná pre každý motocykel.
15. Miestom prevzatia motocykla je sídlo prenajímateľa (preberací protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda.
16. Miestom vrátenia je sídlo prenajímateľa (odovzdávajúci protokol) a skúšobná jazda
17. Motocykel sa môže používať v kontinentálnej Európe
18. Motocykel je havarijne poistený pre územie kontinentálnej Európy
19. Výpožičný deň sa rozumie doba od 14.00 hod do 10.00 hod nasledujúceho dňa
20. Hodina vypožičania je 14.00 hod
21. Hodina vrátenia motocykla do 10.00 hod
22. Víkend znamená požičanie od piatku 14.00 hod do pondelka 10.00 hod
23. Výpožička cez pracovná týždeň zahŕňa dobu od pondelka 14.00 do piatku 10.00 a je väčšinou spoplatnená ako víkend.
24. Omeškanie vrátenia sa účtuje podľa hodinovej tarify
25. Nedodržanie času a termínu vrátenia motocykla je sankcionované
26. Pred nájmom je vykonaný servis motocykla prenajímateľom
27. Motocykel sa vracia nájomcovi s doplneným palivom a nemusí byť očistený
28. Nadmerné znečistenie môže byť spoplatnené sumou 10 euro
29. Poistnú administratívu vykonáva prenajímateľ a ním splnomocnené osoby
30. Škody spôsobené nájomcom počas nájmu odstraňuje servis prenajímateľa
31. Ohodnotenie škody mimo poistnej udalosti realizuje servis prenajímateľa
32. Práva a povinnosti nájomcu sú podrobne uvedené v nájomnej zmluve ktorá je poskytnutá pred podpisom zmluvy o nájme
33. Nájomca nemôže požičať motocykel tretej osobe
34. Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, používať zabezpečovacie zariadenia ako alarm, zámok, reťaz poskytnuté prenajímateľom.
35. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať stav motocykla
36. Pri zistení poškodzovania motocykla môže prenajímatel ukončiť nájomnú zmluvu a motocykel zabaviť.
37. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetký pokuty ním spôsobené aj po vrátení motocykla. Časovo neobmedzené.

K-moto s.r.o.

Alejová 3/A 
04001 Košice 
Slovakia